Clinical Application of Commonly Used Acupuncture Points

101,35 € 97,45 €
Disponible
ISBN
1901149064
Edición
1st
Autores
Shi Zhen Li
Editorial
Elsevier Internacional
Fecha Publicacion
1 ene. 2007
Características
N/D
Preface
Chapter 1 General Introduction
Channels and points
Study and application of point functions
General principles governing point indications
Chapter 2 The Lung Channel of Hand-Taiyin
LU-1 Zhongfu
LU-5 Chize
LU-7 Lieque
LU-9 Taiyuan
LU-11 Shaoshang
Chapter 3 The Large Intestine Channel of Hand-Yangming
LI-4 Hegu
LI-11 Quchi
LI-15 Jianyu
LI-20 Yingxiang
Chapter 4 The Stomach Channel of Foot-Yangming
ST-1 Chengqi
ST-6 Jiache
ST-7 Xiaguan
ST-21 Liangmen
ST-25 Tianshu
ST-29 Guilai
ST-36 Zusanli
ST-37 Shangjuxu
ST-40 Fenglong
ST-41 Jiexi
ST-44 Neiting
Chapter 5 The Spleen Channel of Foot-Taiyin
SP-3 Taibai
SP-4 Gongsun
SP-6 Sanyinjiao
SP-9 Yinlingquan
SP-10 Xuehai
Chapter 6 The Heart Channel of Hand-Shaoyin
HT-5 Tongli
HT-7 Shenmen
Chapter 7 The Small Intestine Channel of Hand-Shaoyang
SI-1 Shaoze
SI-3 Houxi
Chapter 8 The Bladder Channel of Foot-Taiyang
BL-1 Jingming
BL-2 Cuanzhu
BL-11 Dazhu
BL-12 Fengmen
BL-13 Feishu
BL-15 Xinshu
BL-17 Geshu
BL-18 Ganshu
BL-20 Pishu
BL-21 Weishu
BL-23 Shenshu
BL-25 Dachangshu
BL-32 Ciliao
BL-40 Weizhong
BL-57 Chengshan
BL-60 Kunlun
Chapter 9 The Kidney Channel of Foot-Shaoyin
KI-1 Yongquan
KI-3 Taixi
KI-7 Fuliu
Chapter 10 The Pericardium Channel of Hand-Jueyin
PC-3 Quze
PC-5 Jianshi
PC-6 Neiguan
PC-7 Daling
Chapter 11 The Triple Burner Channel of Hand-Shaoyang
TB-3 Zhongzhu
TB-5 Waiguan
TB-6 Zhigou
TB- 17 Yifeng
Chapter 12 The Gallbladder Channel of Foot-Shaoyang
GB-2 Tinghui
GB-20 Fengchi
GB-30 Huantiao
GB-31 Fengshi
GB-34 Yanglingquan
GB-39 Xuanzhong
GB-40 Qiuxu
Chapter 13 The Liver Channel of Foot-Jueyin
LR-2 Xingjian
LR-3 Taichong
LR-13 Zhangmen
LR-14 Qimen
Chapter 14 The Conception Vessel (ren mai)
CV-3 Zhongji
CV-4 Guanyuan
CV-6 Qihai
CV-8 Shenque
CV-10 Xiawan
CV-12 Zhongwan
CV-13 Shangwan
CV-17 Danzhong
CV-22 Tiantu
CV-23 Lianquan
Chapter 15 The Governor Vessel (du mai)
GV-1 Changqiang
GV-4 Mingmen
GV-14 Dazhui
GV-15 Yamen
GV-20 Baihui
GV-26 Shuigou
Chapter 16 Miscellaneous Points
Jing-well points of the hand
EX-LE-5 Xiyan
EX-HN-5 Taiyang
Glossary of terminology
Bibliography
Index of applications by pattern
General index
Escribir Su propia reseña
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, iniciar sesión o crear una cuenta